• رشد و اعتلای فرهنگ جامعه در زمینه لیزینگ
  • بهره گیری از ظرفیت علمی کشور
  • موج آفرینی و جریان سازی فکری در حوزه لیزینگ
  • فرصت سازی برای دانشجویان و دانش پژوهان، تحلیل گران مالی و علاقمندان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه لیزینگ دستیابی به راهبردها و راهکارهای توسعه لیزینگ و تامین مالی تجهیزات و کالاهای سرمایه ای
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاست گذاران حوزه های مالی و اقتصادی کشور
  • بهبود روشها و فرایندهای موجود
  • شناسایی چالش هایی موجود و پیش رو
  • تبادل تجربیات
  • آشنایی با تامین کنندگان منابع مالی
  • جذب سرمایه گذاران و علاقمندان ورود به صنعت لیزینگ