آدرس: تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن:88220537 – 88229733 – 88229901