29 آذرماه 1396
سالن همایشهای الغدیر – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران