دکتر رضا راعی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر غلامرضا کرمی
معاون اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


دکتر محمدعلی شاه حسینی
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طهمورث حسنقلی پور
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 


دکتر طاهر روشندل اربطانی
معاون آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


محمد هادی موقعی
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران


حمید ابدالی
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران


دکتر ساسان مهرانی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


ندا کشاورزی
مدیر روابط عمومی انجمن ملی لیزینگ ایران


امید روحانی
مدیر عامل لیزینگ آتیه صبا


دکتر علی زارعی
مدیرعامل لیزینگ پارسیان


 دکتر ابراهیمی کردلر
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


 دکتر صالحی تبار
مدیر عامل واسپاری ملت