1- نقش و عملکرد لیزینگ در نظام مالی، بازار بدهی و اعتبارات و اقتصاد ملی
2- آسیب شناسی نظام تامین مالی و تاثیرات آن بر لیزینگ
3- بازنگری قوانین مرتبط با صنعت لیزینگ
4- تاثیر پذیری لیزینگ از فن آوری های نوین و چالش رقابتی آینده
5- مطالعه تطبیقی و مقایسه لیزینگ در ایران و جهان
6- لیزینگ و مسایل زیست محیطی
7- لیزینگ و رفاه اجتماعی
8- الزامات فقهی و حقوقی در فرآیندها و عملیات لیزینگ
9- مقایسه ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ و سیستم بانکی
10- مدل های تنوع بخشی تامین منابع مالی در لیزینگ