همایش ملی لیزینگ به عنوان فرصتی برای توسعه کمی و کیفی صنعت لیزینگ در ایران و فرهنگ سازی و معرفی آن به بنگاه ها و خانواده هاست.آشنایی با رویکردهای لیزینگ و زودودن ابهامات موجود و ترویج مفاهیم و اصول لیزینگ جهت بکارگیری در نظام تامین دارای های و تجهیزات، از ماموریت های این همایش خواهد بود.